Různé verze PHP v rámci adresářové struktury

Občas je potřeba v různých adresářích mít různé verze PHP. Například když máte domena.cz/blog (jako WordPress s PHP 8.x) a domena.cz/shop (třeba jako Prestashop s PHP 7.x). Toto chování lze docílit pomocí úpravy našich defaultních configů a s pomocí funkcionality subdomén. Subdoménová funkcionalita je dostupná od operačního systému Debian Bookworm a novější.

Příklad nastavení pro ukázkovou doménu vhtest.cz

V nastavení domény je potřeba nejprve založit subdomény.

Takto vypadá defaultní config subdomény v Apache. Je tam toho fakt hodně i se scrollbarem:

Následně je potřeba ho upravit takto jednoduše:

Textově takto. Musíte nahradit doménu a adresář za svou reálnou doménu a adresář. V našem příkladu je to /sedmicka.

 Alias /sedmicka "/www/hosting/vhtest.cz/sedmicka/"
 <Directory /www/hosting/vhtest.cz/sedmicka>
  <IfModule mod_proxy_fcgi.c>
   <FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php7.4-fpm-vhtest.cz_sedmicka.sock|fcgi://localhost"
   </FilesMatch>
  </IfModule>
 </Directory>

V hlavním configu Apache celé domény je potřeba následující změna linkování subdomén:

IncludeOptional sites-available/subdomains/vhtest.cz_*.conf

Tento Include je potřeba přesunout do hlavního sekce Macro

# ################ Macro vhtest.cz ####################
<Macro vhtest.cz>
 ServerAdmin postmaster@vhtest.cz
 ErrorLog /var/log/apache2/vhtest.cz/error-vhtest.cz.log
 CustomLog /var/log/apache2/vhtest.cz/access-vhtest.cz.log combined

## odkomentovat, pokud se ma web presmerovavat automaticky z http na https - pozor, bude automaticky pro vsechny subdomeny!!!
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} off
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well\-known/acme\-challenge/ [NC]
# RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}$1 [R,L]

 <Directory "/www/hosting/vhtest.cz">
  Options -Indexes +FollowSymLinks -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch +IncludesNoExec -Includes
    AllowOverride AuthConfig FileInfo Indexes Limit Options=Indexes,MultiViews,FollowSymLinks
    <Limit GET POST OPTIONS>
        Require all granted
    </Limit>
    <LimitExcept GET POST OPTIONS>
        Require all denied
    </LimitExcept>

    Require all granted
  <IfModule mod_access_compat.c>
    Order allow,deny
    Allow from all
  </IfModule>
 </Directory>

 <IfModule mod_proxy_fcgi.c>
  <FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php8.2-fpm-vhtest.cz.sock|fcgi://localhost"
  </FilesMatch>
  <LocationMatch "/php_status">
    SetHandler "proxy:unix:/run/php8.2-fpm-vhtest.cz.sock|fcgi://localhost"
    Require ip 127.0.0.1 95.168.219.1 ::1
  </LocationMatch>
    ProxyTimeout 360
 </IfModule>

IncludeOptional sites-available/subdomains/vhtest.cz_*.conf

</Macro>

A následně smazat zbytek configu, kteý je za základní definicí virtualhostů pro porty 80 a 443 pro hlavní doménu.

Toto tedy ještě zůstane:

<VirtualHost *:443>
 DocumentRoot /www/hosting/vhtest.cz/www
 Servername vhtest.cz
 ServerAlias www.vhtest.cz
 ServerAlias www.vhtest.cz.ars05.vas-server.cz vhtest.cz.ars05.vas-server.cz

 Use vhtest.cz
 Use vhtest.cz-ssl
</VirtualHost>

A toto celé se smaže:

# ###################### subdomains - start ##########################
# Include will fail with an error 
# IncludeOptional will silently ignore
IncludeOptional sites-available/subdomains/vhtest.cz_*.conf
# ###################### subdomains - end ##########################

# ###################### *.vhtest.cz ##########################
<VirtualHost *:80>
 VirtualDocumentRoot /www/hosting/vhtest.cz/%-3+
 ServerName stats.vhtest.cz
 ServerAlias *.vhtest.cz

 Use vhtest.cz

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
 VirtualDocumentRoot /www/hosting/vhtest.cz/%-3+
 Servername stats.vhtest.cz
 ServerAlias *.vhtest.cz
 ServerAdmin postmaster@vhtest.cz

 Use vhtest.cz
 Use vhtest.cz-ssl
</VirtualHost>

# ###################### *.vhtest.cz ##########################
<VirtualHost *:80>
 VirtualDocumentRoot /www/hosting/vhtest.cz/%-6+
 ServerName stats.vhtest.cz.ars05.vas-server.cz
 ServerAlias *.vhtest.cz.ars05.vas-server.cz

 Use vhtest.cz

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
 VirtualDocumentRoot /www/hosting/vhtest.cz/%-6+
 Servername stats.vhtest.cz.ars05.vas-server.cz
 ServerAlias *.vhtest.cz.ars05.vas-server.cz
 ServerAdmin postmaster@vhtest.cz

 Use vhtest.cz
 Use vhtest.cz-ssl
</VirtualHost>

Pomohl Vám tento článek?

Podobné články