Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky služeb pronájmu virtuálních a dedikovaných serverů.

Obchodní podmínky Váš Hosting s.r.o.

Jsme Váš Hosting s.r.o., IČO 24742252, se sídlem Zbožská 1385, 288 02, Nymburk, jsme zapsaní u Městského  soudu v Praze, oddíl C, vložka 170549.

Portfolio našich služeb najdete na našich stránkách vas-hosting.cz, vas-hosting.com a  vas-server.cz. Poskytujeme hlavně hostingové a doménové registrační služby.

Na základě objednávky mezi sebou uzavřeme smlouvu o poskytování služeb, její součástí jsou i tyto podmínky. Pokud si spolu domluvíme něco odchylně od těchto podmínek, bude mít naše dohoda přednost.

Na úvod

Naše služby poskytujeme podnikatelům. Pokud chcete využívat službu jako fyzická osoba, souhlasem s těmito podmínkami stvrzujete, že ji budete využívat v souladu s jejím zamýšleným účelem – pro vaše obchodní, podnikatelské účely – tedy ne jako spotřebitel.

V rámci našich vztahů budeme používat některé právní nebo technické pojmy. Pojďme se podívat na to, co znamenají:

Server je počítač trvale připojený k síti Internet, který je připraven pro provoz aplikací slučitelných s konfigurací serveru (tzn. v prostředí operačního systému serveru, instalovaných služeb apod.), prostřednictvím kterého jsou poskytované naše služby.

Virtuální server je logicky vymezený (virtuální) server provozovaný na fyzickém serveru, na kterém je zároveň provozováno více virtuálních serverů pro více klientů.

Dedikovaný server je fyzický server vyhrazený pouze pro potřeby jediného klienta se stanovenými vlastními atributy a rozsahem služeb zabezpečovaných infrastrukturou Poskytovatele.

Zákaznické centrum je rozhraní na adrese centrum.vas-hosting.cz, které je určené pro správu služeb včetně přehledu plateb či informací o klientovi.

Registrace domény je naše služba, která slouží pro registraci a údržbu internetových doménových jmen tzv. domén pod vybranými TLD (Top Level Domains) registry.

Webhosting je poskytnutí prostoru na našich serverech pro provoz WWW stránek, s podporou e-mailových schránek.

Službou máme na mysli jakoukoliv službu, kterou nabízíme v rámci našeho portfolia, kterou vám na základě smlouvy mezi námi poskytneme.

Klientem jste vy.

Poskytovatelem jsme my, společnost Váš Hosting s.r.o.

Pronájmem virtuálního serveru poskytujeme možnost využití části výpočetních prostředků fyzického serveru se stanovenými atributy a rozsahem služeb zabezpečovaných naší infrastrukturou. Atributy jsou stanoveny z části jako vyhrazené pro vaši potřebu (výkon procesoru, velikost paměti, diskový prostor atd.) a zčásti jako sdílené (počet využitých jader procesoru, počty diskových operací, síťový provoz apod.), které užíváte zároveň s ostatními klienty. Míra možnosti využití sdílených atributů klientem je přitom limitována mírou využívání sdílených atributů ostatními klienty.

Službou dedikovaného serveru poskytujeme možnost využití výpočetních prostředků fyzického serveru se stanovenými atributy a rozsahem služeb zabezpečovaných naší infrastrukturou. Atributy jsou všechny stanoveny jako vyhrazené.

Webhosting je správa DNS domény, poskytování datového prostoru na našich serverech, přístup k datům pomocí protokolu FTP a HTTP(S), provoz e-mailových účtů s možností jejich správy, provoz databázového serveru MySQL nebo PostgreSQL, zálohování a technická podpora.

Objednávka a naše služby

 1. Služby vám poskytneme na základě vaší objednávky. 
 2. V momentě doručení našeho potvrzení o poskytnutí služby nebo přímo samotnou aktivací služby je mezi námi uzavřena smlouva. Vaši objednávku ale můžeme odmítnout.
 3. Služby zabezpečované naší infrastrukturou jsou vždy sdílené, pokud se nedohodneme na nadstandardním řešení a konkrétně pro vás nevymezíme služby z infrastruktury (jako je vyhrazená konektivita, individuální zálohovací řešení apod.).
 4. Služby jsou spravované námi, na klienta nepřechází žádná práva k software či konfiguracím dodaným se službou. Klient nezískává možnost správy serveru vlastními prostředky, ale pouze prostřednictvím k tomu určených služeb (např. zákaznické centrum pro správu provozovaných domén nebo VPS Centrum pro správu serveru).
 5. Klient nesmí předinstalované aplikace, služby a konfigurace kopírovat nebo používat mimo infrastrukturu Poskytovatele.
 6. Vyhrazujeme  si právo přiměřeně měnit rozsah a atributy služeb. O takových změnách vás ale samozřejmě budeme informovat. 

Podmínky pro registraci domén

 1. Poskytovatel je pouze technickým správcem registrované domény. Doménové jméno máte pronajaté do užívání od příslušného registru, kterému je nutné za pronájem doménového názvu platit poplatky. Vezměte také na vědomí jeho pravidla registrace.
 2. K registraci doménového názvu přistoupíme až po zaplacení objednávky a splnění případných dalších nezbytných podmínek, které vám budeme komunikovat a které může vyžadovat příslušný registr dané TLD.
 3. Nárok na dané doménové jméno nevzniká na základě smlouvy mezi námi ani na základě úhrady služby. V případě, že registrace není možná (například z důvodů na straně registru, z důvodu dřívější registrace jinou osobou nebo z jiných, zejména technických důvodů) odstoupíme od smlouvy a vrátíme vám odměnu. Na náhradu škody či jiné nemajetkové újmy vám však nevzniká nárok. 
 4. Doménový název, který požadujete zaregistrovat, nejde žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním samotné objednávky našich služeb. Jestliže jiný zájemce o registraci stejného doménového názvu splní dříve všechny náležitosti pro provedení registrace, nelze doménu registrovat. 
 5. Prosíme, vezměte na vědomí, že doménový název může být ze strany registru blokován, rezervován či zakázán. V takovém případě nebude doména zaregistrována a poplatek za registraci vám vrátíme. Odstavec 3 tady platí obdobně.
 6. Také se může stát, že doménový název bude považován za tzv. prémiový a jeho registrace bude vyžadovat dodatečný poplatek. O této skutečnosti vás bezodkladně informujeme. V takovém případě je zapotřebí z vaší strany schválit vyšší registrační částku a tuto uhradit.  Pokud o registraci za tento dodatečný poplatek nebudete mít zájem, vrátíme vám již zaplacenou částku sníženou o odměnu za naši službu.
 7. Klient má povinnost včas uhradit poplatky a splnit další případné náležitosti pro provedení prodloužení platnosti domény na další období. Pokud tak neučiní, doména může být okamžitě po expiraci nefunkční, popř. uvolněna k registraci.
 8. Klient má povinnost sám sledovat a hlídat data expirace svých domén. Poskytovatel může o blížící se expiraci informovat, není to ale jeho povinnost. Za expiraci a uvolnění doménového názvu Poskytovatel nenese odpovědnost.
 9. Pokud uhradíte fakturu za prodloužení doménového názvu po datu splatnosti, máme nárok na úhradu dodatečných poplatků, které souvisí s reaktivací domény v příslušném registru.
 10. Pokud objednáváte registraci a správu domény jménem třetí osoby, máte povinnost si k tomuto jednání zajistit souhlas této osoby, včetně souhlasu s našimi podmínkami a podmínkami příslušného registru domén. V opačném případě jste z jednání vázáni sami, včetně odpovědnosti za škodu.
 11. Vezměte také na vědomí, že v případě registrace je nutné (v souladu s podmínkami pro registraci) uvádět některé vaše osobní údaje v informačních systémech registrů (WHOIS). Více informací k tomuto najdete u samostatných správců takovýchto databází.
 12. Objednávkou služby registrace doménového jména prohlašujete, že jste se seznámili s příslušnými pravidly pro registraci doménového jména centrálního registru příslušné LTD a že s nimi souhlasíte.
 13. Nezapomeňte, že podle pravidel pro registraci doménového jména máte povinnost vést aktuální a správné údaje o držiteli domény. V opačném případě může registr přistoupit ke zrušení držení vašeho doménového názvu bez nároku na náhrady škody. 

Naše práva a povinnosti

 1. Klient má povinnost zaplatit řádně a včas za naše služby.
 2. Klient má povinnost uvádět pravdivě své kontaktní a fakturační údaje pro účel uzavření smlouvy, registrace a provozu doménových jmen a komunikaci s Poskytovatelem a udržovat je aktuální. 
 3. Klient může využívat naše služby v rozsahu stanoveném smlouvou. Při využívání sdílených atributů a služeb infrastruktury Poskytovatele je možnost využití služeb limitována mírou využití těchto prostředků ostatními uživateli a technickými možnostmi daného řešení.
 4. Poskytovatel zajišťuje správný a nepřetržitý provoz svých  služeb.
 5. Poskytovatel zabezpečuje službu před narušením provozu třetí stranou nebo některým klientem v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostaneme do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.
 6. Poskytovatel má právo změnit parametry služeb a jejich variant, zejména v zájmu klienta (například navýšení prostoru). Poskytovatel má nárok na úhradu přiměřených vícenákladů, které takto účelně vynaložil.

Odměna za služby

 1. Odměna závisí na dané službě a je uvedená na našich webových stránkách.
 2. Pokud nevyplývá z dohody nebo z webových stránek jiná odměna, je naše hodinová sazba za poskytnutí služeb 1 000 Kč bez DPH.
 3. Jsme plátci DPH. Ceny jsou uváděné bez DPH. DPH k ceně připočteme.
 4. Odměna je vždy za dané časové období, které vyplývá z objednávky či individuální dohody. Pokud služby v dohodnutém období nevyužijete, nemá to vliv na povinnost odměnu uhradit.
 5. Pokud nevyplývá z objednávky (předplacení daného období apod.) nebo individuální dohody něco jiného, je smlouva uzavřená na dobu neurčitou.
 6. Odměna za služby je splatná předem.
 7. Daňový doklad vám zašleme v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu. 
 8. Pokud jste v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 14 dnů, máme právo vám poskytování služby přerušit/službu neposkytnout. V takovém případě neodpovídáme za případnou škodu vzniklou ztrátou dat nebo nedostupností služeb. Povinnost uhradit odměnu za sjednané služby i v tomto období však není dotčena.

Náš provizní program

 1. Máme provizní program, kterého se můžete zúčastnit. Pokud se zapojíte, budeme rádi. Platí pro něj tyto podmínky.
 2. Klient má možnost na svém webu umístit odkaz na naše webové stránky. Přesné umístění a formát odkazu podléhá schválení Poskytovatele. 
 3. V zákaznickém centru získáte slevový voucher, který můžete nabídnout vašemu zákazníkovi.
 4. Z každého zákazníka, kterého k nám přivedete přes daný odkaz, získáte provizi uvedenou na našich webových stránkách.
 5. Každé 3 měsíce náš systém vypočítá podle počtu aktivních klientů aktuální výši vaší provize za dané období. 
 6. Pokud vaše provizní konto obsahuje alespoň 500 Kč, zpřístupní se vám možnost výplaty. Úhradu provádíme na základě vystaveného daňového dokladu.
 7. Výše provize podléhá schválení Poskytovatelem. Na provizi není právní nárok.
 8. Provize se počítá ze všech webhostingových a serverových tarifů. Naopak se na provizi nevztahují služby v oblasti registrace domén či SSL certifikátů.
 9. V souvislosti s odkazem nesmíte používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání stránek do pop-up/pop-under oken, do iframe apod. Kliknutí na odkaz musí být výsledkem svobodného a úmyslného rozhodnutí návštěvníka internetové stránky.
 10. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím právním předpisům, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno Poskytovatele. Obsah takového webu nesmí porušovat práva třetích stran.
 11. Klient nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.
 12. Pro určení provize je zapotřebí mít možnost trackovat pohyb návštěvníka webu pomocí cookies. Délka platnosti cookie, tedy doba mezi kliknutím na odkaz umístěný na internetových stránkách klienta a objednávkou na stránkách Poskytovatele, na základě které lze nárokovat odměnu, může být oznámením ze strany Poskytovatele prodloužena, případně zkrácena. Výchozí hodnota je 60 dnů.

Zakázané využití našich služeb

 1. Naše služby nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili, zejména ne pro protiprávní účely. 
 2. Pokud vám k tomu nedáme souhlas, nesmíte k našim službám přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje), pokud to nevyplývá ze samotné podstaty služeb a jejich obvyklého využití. Zakazujeme také jakkoliv zasahovat do běžného provozu služeb, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit infrastrukturu našich služeb.
 3. Je zakázáno provozovat, zpřístupňovat a šířit obsah v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy. V případě provozu, zpřístupňování nebo šíření takového obsahu máme právo tento obsah dočasně či trvale zablokovat, stáhnout či smazat a to i bez předchozího upozornění. Dovolujeme si upozornit, že v takovém případě nijak neodpovídáme za škodu, nemajetkovou újmu či jakkoliv ušlý zisk. 
 4. Klient nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práv Poskytovatele, třetích stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při využívání sdílených prostředků. Klient nesmí využívat služby ani takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Zejména zakazujeme pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.
 5. Zakazujeme šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti.
 6. Také zakazujeme provádění penetračních testů nebo analýz zranitelnosti softwarových nebo jiných našich služeb. Zakazujeme chování, které ohrožuje nebo omezuje nebo má jiný negativní vliv na stabilitu a dostupnost naší služby.
 7. Pokud nám během využívání našich služeb poskytujete jakýkoliv obsah (např. osobní údaje, fotografie apod.), máme za to, že máte právo jakýkoliv takový obsah nahrát a máte vyřešena veškerá práva třetích osob. Pokud nám tímto vaším jednáním vznikne škoda, můžeme ji po vás chtít uhradit.
 8. Na naše webové stránky, aplikaci, grafiku či další obsah se vztahují autorská práva. Jejich porušení monitorujeme a právně řešíme.

Náhrada škody

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že je vaší odpovědností a tudíž my neodpovídáme zejména za to, že:
 1. a) jste neměli právo do služby vložit či jinak zpřístupnit příslušný obsah (a to zejména z hlediska ochrany osobních údajů, vlastnického práva, autorského práva, nekalé soutěže, apod.) nebo že bude obsah zpřístupněn neoprávněným osobám/publiku;
 2. b) vložený či jinak zpřístupněný obsah zasahuje do práv třetích osob;
 3. c) vložený či jinak zpřístupněný obsah a práce s ním je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
 1. Naše služby nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nebo v případě výpadku služeb třetích stran nebo jiných událostí, které mohou být i na naší straně. V případě těchto odstávek neodpovídáme za případné škody. Vždy je však obratem řešíme. 
 2. Fungování naší služby závisí také na správném fungování služeb a zařízení třetích stran. Toto nemůžeme ovlivnit a proto, pokud díky třetím stranám nebo tzv. vyšší moci nebude řádně fungovat naše služba, neneseme za to odpovědnost. Vždy doporučujeme využívat nejnovější operační systémy a aktualizované prohlížeče.
 3. Myslete také na to, že v případě, že obsah vašeho zákaznického centra zpřístupníte třetím osobám, může dojít k užití (nebo změně či smazání) tohoto obsahu třetími stranami. Ani za toto nemůžeme nést odpovědnost. Držte svá data a přístupy v bezpečí.
 4. Pokud nám bude vaším porušením těchto podmínek způsobena škoda, zavazujete se ke spolupráci na snížení této škody a dále k odškodnění, a to včetně nemajetkové újmy. Odpovídáte také  za jednání osob, kterým umožníte využívat naše služby (např. administrátoři, dodavatelé, klienti a další strany), jako byste jednal sám.
 5. Máme právo omezit či úplně pozastavit poskytování služby, v případě, že tím potřebujeme odvrátit vznik nebo zabránit trvání škody - nám nebo třetím osobám. Poskytovatel má dále právo omezit či pozastavit poskytování služby zejména v případě, kdy uživatel ze serveru rozesílá spam, útočí na jiné servery, stane se součástí botnetu, nebo jakkoliv jiným způsobem porušuje právní předpisy nebo ohrožuje veřejné zájmy či bezpečnost. Dále můžeme služby omezit či pozastavit, pokud je využíváte k protiprávním účelům nebo způsobem proti dobrým mravům, jimi porušujete práva třetích osob, podstatným způsobem nebo opakovaně porušujete naše smluvní podmínky, porušujete právní předpisy.
 6. Omezení či pozastavení podle předchozího odstavce můžeme provést ihned, bez předchozího upozornění. Omezení či pozastavení nemá vliv na vaši povinnost zaplatit odměnu. Také nemá vliv na vaši odpovědnost za škodu, včetně nemajetkové újmy.

Odpovědnost za vady

 1. Pokud máte za to, že služba, za kterou jste nám zaplatili, má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci v souladu se zákonem. Pokud je vada odstranitelná, můžete se domáhat nápravy nebo přiměřené slevy. Pokud vadu odstranit nejde, můžete chtít přiměřenou slevu. Slevu však poskytujeme jen do výše dvojnásobku odměny za danou službu a období, ve kterém se vada vyskytovala. Částka je limitující včetně případné náhrady škod.
 1. Reklamaci uplatněte na e-mail: info@vas-hosting.cz.
 2. K reklamaci, prosíme, uveďte popis závady,  jaké služby se závada týká a jak si přejete reklamaci vyřídit. Podíváme se na to.
 3. Pokud nám nahlásíte výpadky služby, máte při jejich řešení povinnost s námi komunikovat, reagovat na naše zprávy a dotazy, poskytnout nám informace a přístupy, které potřebujeme k vyřešení problému, bezodkladně, nejpozději do 24 hodin.
 4. Vezměte na vědomí, že neneseme odpovědnost za potíže se službou, které nejsou na naší straně. Tam patří zejména nesprávný zásah vás nebo vámi pověřených osob, služeb třetích stran, napadení serveru, hostingu, výpadky internetu, nefunkční technické vybavení, nefunkční nebo neaktualizovaný operační systém či program apod.

Závěrem

 1. Službu poskytujeme elektronicky, a tak s vámi budeme komunikovat také prostřednictvím online služeb a online komunikace. Proto pokud bude právní řád vyžadovat některé právní jednání písemně, budeme za písemnou formu považovat i komunikaci online/e-mailem. Doručení nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta. Vaše e-mailová adresa je ta, která je uvedená ve vašem uživatelském profilu, pokud se nedomluvíme jinak.
 2. Pro poskytnutí služby potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. V rámci poskytnutí našich služeb budeme také zpracovávat osobní údaje, kterých jste tzv. správci. Součástí těchto podmínek je tedy i zpracovatelská smlouva v příloze.
 3. Službu můžeme kdykoliv upravovat, a to bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy mezi námi existuje smluvní vztah. Pokud taková změna zahrnuje i změnu řešení na vaší straně, je pro správnou funkčnost potřeba, abyste takovou změnu aplikovali.
 4. Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí našich služeb. O větších změnách vás budeme informovat e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Pokud do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte nesouhlas, budeme pokračovat v poskytování služeb za nových podmínek. Pokud dáte najevo svůj nesouhlas, po uplynutí předplacené služby bude náš smluvní vztah ukončen. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.
 5. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem.
 6. Jazykem naší komunikace je český jazyk.
 7. Nemůžete žádná práva a nároky vůči nám bez našeho souhlasu postoupit na třetí stranu.
 8. Pro případné spory jsou příslušné české soudy podle sídla Poskytovatele. 

Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2022

Příloha: Zpracovatelská smlouva

Pokud je Poskytovatel z pohledu nařízení GDPR zpracovatelem osobních údajů, kterých jste správci, platí pro Poskytovatele tyto podmínky práce s daty (zpracovatelská smlouva):

 1. Poskytovatel může pro klienta zpracovávat osobní údaje, které jsou umístěné ve službě Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel přístup z důvodu vývoje/zdokonalování/údržby služby pro klienta.  
 2. Poskytovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování své služby, pokud se nedomluvíme individuálně jinak. Údaje bude Poskytovatel pro klienta zpracovávat po dobu poskytování svých služeb, ve kterých jsou data umístěna. Data jsou ve správě klienta a Poskytovatel s nimi pracuje pouze na základě jeho pokynů, případně na základě pokynů orgánů veřejné moci (na základě právních předpisů).
 3. Poskytovatel přijal maximálně možná technická, organizační, bezpečnostní a další opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.
 4. Poskytovatel zajistil, aby zaměstnanci a jiné osoby pověřené ke zpracování údajů zpracovávaly údaje jen v rozsahu a za účelem plnění smlouvy a podle právních předpisů.
 5. Poskytovatel se zavazuje na výzvu klienta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaje (v rámci funkcionalit služeb).
 6. Poskytovatel bude při plnění povinností podle nařízení GDPR postupovat s odbornou péčí.
 7. Poskytovatel smí do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele, a to zejména poskytovatele IT služeb potřebných a aktuálně dostupných na trhu pro účely údržby, provozu a vývoje produktů a služeb, kteří splňují normy stanovené Evropskou unií, a to bez dodatečného výslovného konkrétního povolení klienta.
 8. V případě implementace jiné služby do produktu Poskytovatele klientem bere klient na vědomí a souhlasí s tím, že data bude zpracovávat poskytovatel takového služby (třetí strana) podle svých provozních podmínek.
 9. V případě ukončení poskytování služby, ve které jsou osobní údaje umístěné, Poskytovatel přestane osobní údaje zpracovávat. 
 10. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám. Poskytovatel zajistí, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení naší spolupráce.
 11. Poskytovatel vám poskytne možnost přiměřeného auditu pro doložení toho, že splňuje svoje povinnosti týkající se zpracování. V takovém případě je potřeba dohodnout termín auditu nejméně 30 dnů předem, audit nesmí zasahovat do provozu Poskytovatele a náklady, které jsou s auditem spojené, hradí klient.
 12. Poskytovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení naší spolupráce.